Chumash Mikraot Gedolot Keter Torah with Malbim [5 volumes]

ChorevSKU: MKGCHOR5V
filler

Price:
$170

Description

חומש מקראות גדולות ״כתר תורה״ עם המלבים - חורב

החומש מבוסס על נוסח כתר ערם סובא -  הנוסח מפורסם בדיוקו הרב ובדקדוק המיוחד של טעמי המקרא ומיקומם, הקרי והכתיב והמתגים ושאר ענייני הדקדוק והמסורה.


החומש
מכיל בתוכו מרכיבים שונים המשלימים האחד את משנהו לכדי שלמות אחת.

כל המפרשים נוקדו והודפסו באופן ברור ומדויק. בנוסף למפרשים המקוריים והידועים  של המקראות גדולות הוסף הביאור של המנחת ש"י שמוסיף נדבך בענייני פרשנות והמסורה

ברכה מיוחדת היא הוספת פירוש המלבי"ם עם שאר מפרשי המק"ג דבר שמאפשר לנו לקבל את פרשנות המלבי"ם ובדרך אגב את הספרא הספרי והמכילתא שהם פרשנות של חז"ל לתורה באמצעות מדרשי ההלכה כדברי המלבי"ם בהקדמתו.

חידוש גדול נוסף  "עניני הסדרה" שהם שאלות ועיונים על נושאים בפרשת השבוע שנאספו מגדולי ישראל ויכולים לעזור מאוד בהבנת הפרשה ונושאיה וגם להיות לעזר רב בהכנת דבר תורה על הפרשה. וע"מ להקל הוספנו מפתח לנושאים אלו.

לראשונה מופיע תרגום לעברית של פירושי היונתן והאונקלוס דבר המיקל מאוד בהבנתם.

 

Organization:

Weight: 8.5 kg

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed